برچسب: ۲۲ نانوایی در شهرستان سوادکوه شمالی جهت برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.