برچسب: “عیدی بابا علی مهربونم”برای کودکان علوی سواد کوه شمالی