برچسب: بررسی مشکلات آموزشگاه های آزاد هنری و نمایش با حضور معاونت هنری و کارشناسان اداره کل در ارشاد قائم شهر برگزار شد.