برچسب: برای اولین بار در شهرستان سواد کوه شمالی:اعطای حکم نماینده خانه مطبوعات در شهرستان به عشرت کراری