برچسب: با سفر مشاور وزیر نیرو به مازندران: میزان پیشرفت فیزیکی طرحهای جهاد آبرسانی در شهرستانهای مازندران بررسی شد