برچسب: بازدید مسئولین و روسای ادارات شهرستان سواد کوه شمالی از نمایشگاه نوروزی شهرستان.