برچسب: اکراناکران فیلم سینمایی”بچه زرنگ” برای دانش آموزان در سواد کوه شمالی