برچسب: اولین پروانه نشر کتاب در شهرستان سوادکوه شمالی صادر شد.