برچسب: اولین جلسه کارگرروه بند (د) تبصره 16 در خصوص تکلیف بانکها عامل نسبت به بخشودگی جرائم با حضور معاون فرماندار برگزار گردید.