برچسب: اولین جلسه هیأت بازرسی انتخابات شهرستان با حضور امامی منش معاون فرماندا ر برگزار گردید .