برچسب: اولین جلسه هم اندیشی مسوولین کمیته های تخصصی شورای فرهنگ عمومی شهرستان سواد کوه شمالی تشکیل شد.