برچسب: اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی در سال جاری،به ریاست محمدی راد فرماندار سواد کوه شمالی برگزار شد.