برچسب: اولین جلسه امهال (بند خ ماده ۳۳) تسهیلات بانکی خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه ( صرفاً خشکسالی ) در سوادکوه شمالی برگزار شد