برچسب: انتخابات کمک بزرگی به نظام شیعه امیرالمؤمنین است و باید حضور مؤثر در آن داشته باشیما.