برچسب: اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سوادکوه شمالی انتخاب شدند.

اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سوادکوه شمالی انتخاب شدند.

اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سوادکوه شمالی انتخاب شدند.

اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان ...