برچسب: اطلاعیۀ وزارت اطلاعات دربارۀ حادثۀ تروریستی کرمان