برچسب: استاندار مازندران با استقبال فرماندار ،امام جمعه، نمایندگان حوزه انتخابیه ، وارد شهرستان سوادکوه شمالی شد.