برچسب: احضار و دعوت افراد در جهت اخذ توضیحات حتما باید با دستور قضایی و با احترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی صورت پذیرد.