تعرفه تبلیغات درسایت

تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)

تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)

مکان تبلیغ ابعاد بنر هزینه یک ماه
A1 180×140
220,000,000
A2-A3-A4 180×140
200,000,000
A5-… 180×140
150,000,000
B1 60×200
300,000,000
B2 60×200
240,000,000
B3 60×200
220,000,000
B4-… 60×200
200,000,000
C1 80×200
70,000,000
C2 80×200
65,000,000
C3 80×200
60,000,000
C4-… 80×200
55,000,000
V1,V2 80×200
90,000,000
P1,P2 80×340
100,000,000
مکان تبلیغ ابعاد بنر هزینه یک ماه
50% صفحه اصلی 120×468
80,000,000
25% صفحه اصلی 120×468
45,000,000
50% تمام صفحات داخلی 400×180
140,000,000
25% تمام صفحات داخلی 400×180
80,000,000